Co je ohybový moment?


Nejlepší odpověď

Abyste tomu porozuměli jasně, musíte pochopit rovnováhu uvažovaného tělesa.

Ohyb moment je interně vyvinutý moment, který působí proti působení externě působících zátěží (tedy k dosažení rovnováhy) vyvinutých uvnitř těla, které fyzicky nevidíte. Vezměte prosím na vědomí, že nejde o aplikovaný moment na tělo, je vyvinut pouze uvnitř, když je tělo vystaveno nějakým vnějším podnětům.

Pro lepší pochopení zvažte jeden příklad.

Toto je konzolový nosník vystavený bodovému zatížení na volném konci. Když se na to podíváte, paprsek se zdá být v rovnováze, ale jak?

Kdykoli mluvíme o rovnováze, musí být celé tělo (i jeho část, když je paprsek proříznut podél libovolné roviny) v rovnováze.

Nyní tedy můžeme řezat paprsek podél roviny kolmé k ose x.

Nyní je výše uvedený údaj v rovnováze?

Ne, správně.

Viz výše uvedený obrázek. Zdá se, že síly jsou vyváženy s F * = F. Toto F * je síla, která je vyvinuta interně v paprsku a je rovnoběžná s průřezem paprsku. Tomuto F * se říká „smyková síla“.

Počkejte.

Je tělo zcela v rovnováze? (hledejte rovnováhu momentu…)

Tato síla F může způsobit moment v kterémkoli bodě (nyní řekněme na délce L / 4) ve směru hodinových ručiček s velikostí F * (L / 4). To musí být vyváženo protipůsobícím momentem. Podívejte se na obrázek níže.

Vidíme, že Moment vyvíjený silou F je vyvážen momentem M *, jehož velikost musí být F * (L / 4).

Toto M * je známé jako takzvaný „ohybový moment“.

Odpověď

Abychom pochopili pojem ohybový moment musíme nejprve pochopit, co je moment síly.

Síla:

Základní definice síly, kterou jsme se naučili, je, že síla je push and pull. Síla při aplikaci na objekt má tendenci měnit jeho pohyb nebo tvar.

Ve stavebním inženýrství máme dobře definované průřezy a pruty mají podélnou osu a boční osu.

Síla aplikovaná v podélné ose člen by měl tendenci prodloužit (Tensile Force) nebo komprimovat (Compressive Force) člena .

Síla použitá v boční ose se pokusí rozříznout mimo prut (smyková síla) nebo se pokusí ohnout prut (ohybový moment).

Jak a proč se ohybový moment liší od ostatních tří?

Množství prodloužení, stlačení nebo střihu je přímo závislé na velikosti síla použité síly.

Čím větší je síla, tím větší je účinek.

To samé však není pouzdro s rotací. Stejné množství síly při použití na větší vzdálenost by vedlo k větší rotaci.

Na výše uvedeném obrázku se stejnou velikostí síly (F) by rotace byla ve druhém případě větší, protože rameno páky je větší, a tedy i okamžik je větší.

Nejde tedy o velikost síly, ale také o vzdálenost, ve které je aplikovaný, který nám říká o jeho účinku. Znásobili jsme tedy obě veličiny a pojmenovali jsme je jako moment síly.

Otočný efekt síly je znám jako moment. Moment síly je součinem síly a vzdáleností síly od bodu zájmu.

Pokud toto moment síly se pokouší zakroutit prutem, pak tomu říkáme kroutící moment nebo torzní moment, a pokud se tento moment síly pokouší ohnout prut, pak mu říkáme >

ohybový moment.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *